مشکلات حقوقی احتمالی انعقاد قرارداد با شرکت ها ی خارجی