چگونه واجد شرایط بودن یک شرکت خارجی را بررسی کنیم؟