حمل و نقل دریایی روشی کم‌هزینه برای دستیابی به بازارهای سوریه