تعهد ارزی صادرات پرتقال، نارنگی و سیب درختی نصف شد