پیشنهاد تمدید موقت قراردادهای بیمه ترانزیت برای حل و فصل ابهامات